Category: Brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten och vanligtvis görs de inte samtidigt pga. de har olika intervall för när de ska utföras. Sotning är en rengöring och en brandskyddskontroll utförs av en brandskyddskontrollant som filmar skorstenskanalen för att se så det inte föreligger någon brandrisk vid användandet av din eldstad. Skorstensfejarmästarna...

Continue reading

Brandskyddskontroller görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant som kommunen har utsett, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört...

Continue reading

Fall av olika slag är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Sedan 2015 har Arbetsmiljöverket skärpt sanktionsbestämmelserna om en olycka sker på grund av att inte säkerheten vid arbete på hög höjd uppfyller lagstadgade krav. Det är den som ansvarar för arbetsplatsen som ska se till att säkerhetsföreskrifterna...

Continue reading

Ett riktat utskick till vissa fastighetsägare (de med bruksfärdiga eldstäder) är antingen att se som samhällsinformation (Tryckfrihetsförordningen 1kap 1§) eller direktreklam (Marknadsföringslagen 3 § 6st). Samhällsinformation får bara utfärdas stat, kommun, kyrkliga inrättningar, politiska partier och snarlika inrättningar. Man måste vara innehavare...

Continue reading


Postadress