Skadeanmälan

Uppdaterad 2023-01-25

Om du råkar ut för en skada som du anser att Skorstensfejarmästarna Syd AB ansvarar för kan du göra en skadeanmälan. Anmälan görs om du har anspråk på ekonomisk ersättning från kommunen med anledning av inträffad skada. Ett exempel är ersättning för självriskkostnad. Ett skriftligt krav ska skickas till oss.

Vad har vi ansvar för?

Skorstensfejarmästarna Syd AB  har inom ramen för sin verksamhet och i sin roll som arbetsgivare ett skadeståndsrättsligt ansvar för inträffade skador. Det kan till exempel handla om skador på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet från någon anställd eller liknande händelse. 

Eget ansvar

Du som har lidit en skada och har en egen försäkring till skydd för skadan (hem-, motorfordons- eller olycksfallsförsäkring till exempel) bör använda denna i första hand. Det är mer förmånligt att använda din egen försäkring vid skada. Du som är skadelidande har inte samma stränga bevisbörda till det egna försäkringsbolaget. Därmed är det större chans till ersättning både snabbare och smidigare än vid direktkrav mot kommunen. Eventuella krav på självriskkostnader eller annat kan därefter framställas gentemot oss om så önskas.

Vid inträffad skada


När en skada har inträffat eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan. Efter en skada har inträffat måste du medverka till vår utredning av det inträffade och lämna oss de upplysningar vi behöver för att kunna bedöma vad som skett. I korthet ska du göra så här

 1. Vidta åtgärder för att begränsa skadan samt anmäla skada till oss så snart som möjligt.
 2. Lämna oss ett specificerat krav på ersättning samt ge oss de upplysningar och handlingar – till exempel inköpskvitton – som vi behöver för att bedöma ersättningen.
 3. Informera oss om du har krävt ersättning från ditt hemförsäkringsbolag. Om du får ersättning från annat håll har du inte rätt till högre ersättning än vad som sammanlagt motsvarar skadan.
 4. Behålla skadade föremål så att vi får möjlighet att besiktiga dom. Du måste medverka till besiktning av både skadad som oskadad egendom. Äganderätten till ersatt egendom tillfaller Skorstensfejarmästarna Syd AB


Lagrum


För skador som åsamkats en kommuninvånare av tjänsteman vid statlig eller kommunal myndighetsutövning gäller Skadeståndslagen 3 kap 2 § pkt 1 ”Staten eller en kommun skall ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars
fullgörande staten eller kommunen svarar…”

Om du anser att du åsamkats sådan skada i samband med lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll kan du ställa skadeståndsanspråk på Skorstensfejarmästarna Syd AB. 


Vår bedömningsgrund


Ditt ersättningsanspråk kommer att bedömas av vår skadegrupp bestående av skadereglerare i samråd med sotaren som utförde förrättningen, vårt tekniska råd samt jurist från Profina juridik. Gruppen bedömer då hur anspråket sannolikt skulle bedömas i en domstolsförhandling samt hur vi tidigare beslutat i liknande ärenden. Vi kan också hänskjuta ärendet till kommunjuristen i den aktuella kommunen.


Detta bedömer vi själva


Sotningsdistriktet har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk. De anspråk vi själva handlägger är i första hand sådana, där det står helt klart att rätt till skadestånd föreligger eller anspråk av mindre värde (som mindre värde räknar vi upp till maximalt 499 kronor.) Om särskilda skäl föreligger kan vi också besluta om beviljande av goodwillskäl, det vill säga att mindre belopp utbetalas utan att försummelse eller oaktsamhets styrkts. Sådana
beslut har dock ingen prejudicerande verkan på framtida beslut i liknande ärenden.


Vad som ska styrkas


Ersättning för skada som orsakats av lagstadgad förrättning regleras i efterhand. Det är den som begär ersättning som ska visa att denne har drabbats av skada och att skada har orsakats av den påstått skadegörande handlingen och att skadan berott på försummelse, oaktsamhet eller vårdslöshet. Den sökande ska precisera vad skadeståndsanspråket
grundas på samt medverka till att den skadegrundande handlingen utreds, samt styrka de belopp som yrkas i
ersättning.


Nedsättning av skadeståndsbelopp


I vissa fall kan vi minska ersättningen för skadan på grund av att du inte följt dina skyldigheter enligt gällande regler. Om det finns en lag, föreskrift eller instruktion om att något ska vara på ett visst sätt, innebär det att ett åsidosättande av detta betyder att du inte uppfyllt aktsamhetskravet. För att det ska finnas rätt till ersättning måste det finnas en åtgärd som har orsakat skadan och sambandet mellan åtgärden och skadan måste vara klarlagt.


Åldersavdrag


Om det som blivit skadat är en förbrukningsartikel eller på annat sätt har en begränsad livslängd gör vi årdersavdrag för detta när vi beräknar ersättningen. Om det totala ersättningskravet överstiger 1/5 basbelopp överlämnas ärendet till Skadekonsult AB, Stockholm som förhandlar för vår räkning med dig som anmält skada.


Hur du gör en skadeanmälan

Du som råkat ut för en skada är skyldig att visa att du först och främst har lidit en skada samt att styrka denna genom verifikationer (till exempel kvitton, fakturor, offerter, bilder eller liknande underlag). Du är dessutom i de flesta fall skyldig att visa att sotningsdistriktet har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Skorstensfejarmästarna Syd AB, till exempel självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till oss. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag:

 • Datum när skadan skedde.
 • Plats där skadan skedde.
 • Beskrivning av händelsen.
 • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet.
 • Bilder på skadan.
 • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk.
 • Preciserat ersättningskrav i kronor.

Ersättningsanpråket mot kommunen skickas till:
Skorstensfejarmästarna Syd AB
Blåportsgatan 7
372 56  Karlskrona

För att utreda vårt eventuella ansvar gör vi en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Vi kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att påskynda hanteringen av ärendet ber vi dig att se över så att ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.


Postadress