Sotning 

Uppdaterad 2022-05-19

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen. I varje kommun finns det lokala föreskrifter för rengöring (sotning). Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Säkerheten på ditt tak är viktig för oss. Du som fastighetsägare har ansvar för att de säkerhetsanordningar som finns föreskrivet i lag finns på olats och är väl underhållna. Läs mer här

Numera kan vi också i vissa fall sota din rökkanal underifrån- Läs mer om stavsotning här →

OLIKA TYPER AV SOTNING

Lagstadgad sotning

Den lagstadgade sotningen innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand minimeras. Hur ofta det ska göras och övriga föreskrifter runt sotningen (bl a vilken avgift som ska debiteras) har kommunen ett stort mått av självbestämmande om. Avgiften för lagstadgad sotning är beslutad av kommunfullmäktige och bygger på att res- och spilltiden för sotaren hålls så låg som möjligt. Det är därför sotningsdistriktet normalt inte kan låta fastighetsägaren välja tidpunkt för sotningen till samma låga avgift som om man kan acceptera den planerade sotningstiden, samt att fastighetsägaren själv utför ett enklare förberedelsearbete (ta fram stege, kontrollerar sotluckor och tar bort prydnadsföremål runt den öppna spisen t ex).

Extrasotning på tur

Den lagstadgade sotningen utförs endast i brandförebyggande syfte, däremellan kan värmepannor och lokaleldstäder behöva rengöras oftare och mer ingående för bästa effektuttag, vilket ofta leder till missförstånd om den lagstadgade sotningens omfattning. Extrasotning på tur innebär att vi lägger in en sotning nästa gång någon av våra sotare är i ditt område. Du får då en avisering cirka 10 dagar innan vi kommer att besöka ditt hus. Det kan då ta 15 – 15 veckor innan vi passerar ditt område nästa gång.
Denna sotning kostar lika mycket som en ordinarie sotning

Extrasotning utanför tur

Om du har särskilda önskemål om när du vill ha sotningen utförd kan vi åka till dig så fort vi har en ledig tid. Förutom den ordinarie kostanden för själva arbetet tar vi då betalt för körning fram och åter till ditt hus, som din beställning orsakar. Du får då sotningen utförd på den tid som du själv bestämmer.

Egensotning

Kommunen har också rätt att medge dispens från sotningsplikten om det kan göras sannolikt att fastighetsägaren själv kan utföra hela arbetet med bibehållet fullgott brandskydd. Reglerna kring ett sådant medgivande om egensotning varierar från kommun till kommun. Vanligtvis krävs en kortare utbildning ( 4 – 6 timmar ) samt att anläggningen är anmärkningsfri för att erhålla dispens.

För att kontrollera vad som gäller i din kommun kan du gå in på kommunens hemsida och söka på egensotning. Där finns då information om reglerna och ansökningsblanketter. Observera att till du har fått kommunens beslut i din hand så är det den kommunala sotaren som ska sota hemma hos dig. Brandskyddskontrollen ska göras av den som kommunen har avtal med och den delen kan du ine få dispens från. 

Då du har fått kommunens beslut så ansvarar du för att utföra sotningen enligt de tidsfrister kommunen beslutat om. Du måste också föra sotningsjournal som ska uppvisas för kontrollanten när brandskyddskontrollen ska genomföras. En sotningsdispens befriar dig inte från skyldigheten att ha lagstadgade takstegar och glidskydd på tillträdesvägen upp till skorstenen. 

Du måste också hålla reda på om det kommer nya regler om sotningen eller kommunen beslutar om ändringar i fristerna, eftersom du då måste följa de nya bestämmelserna.

Du får normalt inte dispens om dig egensotning påverkar brandsäkerheten för någon utomstående, till exempel om du har hyresgäster eller hyr ut sommarstugan under några veckor på sommaren. Inte heller om en brand hemma hos dig lätt kan sprida sig till närliggande byggnader, till exempel i ett radhus eller om ditt hus ligger i en stadskärna med många trähus omkring. Kort sagt, du får ta ansvar för dig själv och ditt hus men inte för andras liv och egendom.

Varning för falska sotare

Det finns företag som ringer och försöker boka tid för rengöring av köksfläkten. De påstår att de samarbetar med räddningstjänsten eller sotaren och att rengöringen av köksfläkten är lagstadgad. Inget av detta är sant.

Det kan visserligen vara bra att rengöra köksfläkten, men lagen om detta upphörde 2003. Din ordinarie sotare kan utföra detta men enbart efter beställning från dig. 

Den kommunala sotaren ringer normalt inte heller till dig för att boka tid, utan din tidsbokning kommer på posten. Om du känner dig osäker kan du ringa till kommunen och fråga vem som är den kommunala sotaren eller gå in på kommunens hemsida. Där står vilket företag som har avtal med kommunen.

Så ofta kan det sotas hemma hos dig

För att se vilka intervall som gäller i din kommun hänvisar vi till kommunens lokala föreskrifter för rengöring (sotning). Avgifterna för sotning baseras på den taxa som din kommun har beslutat. (Kommunens taxa gäller för lagstadgad sotning och inte för extrasotningar som genomförs mellan ordinarie sotningar). För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt sotar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.

Eldning fastbränsle

  • Konventionella vedeldade värmepannor = 3-4 ggr/år

  • Miljögodkända värmepannor = 2 ggr/år 

  • Pelletseldade värmepannor = 1-2 ggr/år

  • Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som eldas mer än ca 500 kg ved/år (knappt 1 m2 staplad ved) = 1 ggr/år

  • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och eldas mindre än 500 kg ved/år (mindre än ca 1 m2 staplad ved) = vart tredje år

Lätt eldningsolja

  • För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kW (gäller de flesta småhus) = Vartannat år – 1 ggr/år

  • För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kW = 1-2 ggr/år

Hindra ej sotning!

I lördags uppstod soteld i n:o 30 vid Östra Skansgatan. Att stånda ansvar var i går inkallad till polisdomstolen sotaregesällen Mauritz Fredriksson, hvilken uppgaf, att, då han dagen förut velat wärkställa sotning i köket, där elden uppkom, han blifvit afvisad med det beskedet att lägenhetens innehafvare själf skulle sota. Han lät saken bero och anmälde det icke för polisen, som han bort göra, och fick därför böta kr 5:00.

Göteborgsposten
den 15 februari 1901


Postadress