Besiktningar

Uppdaterad 2021-11-17

Det här är de olika typer av besiktningar som vi utför. Observera att besiktningar och inspektioner inte berättigar till ROT-avdrag. Välj ut den besiktningstyp som är aktuell för dig och klicka på “läs mer” för att komma till rätt sida.

Om du inte är van eldare så finna här några goda råd från Brandsäkerhetsföreningen. →

 • Installationsbesiktning

  För att vara säker på att installationen är brandsäker och rätt utförd bör Du beställa en besiktning av nyinstallerad eldstad och skorsten av skorstensfejarmästaren. Han kontrollerar att installationsanvisningarna har följts och att det inte finns några otätheter i skorstenen. Vid installation av eldstad eller skorsten krävs ofta en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Läs mer →

 • Statuskontroll

  Rökkanaler och eldstäder utsätts för hårda påfrestningar vid eldning samt väder och vind under lång tid. Om ni är osäker på hur er skorsten mår, eller kanske redan renoverat er skorsten och vill veta att det blivit bra gjort föreslår vi en statuskontroll som säkerställer att det inte föreligger risk i samband med eldning samt att funktionen är korrekt. Läs mer →
 • Överlåtelsebesiktning

  Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel. För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att du låter en sakkunnig undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet. Läs mer →
 • Sprängbesiktning

  I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60. Läs mer →
 • Råd och anvisningar

  Om du funderar på att installera en braskamin i befintlig skorsten eller ska nyinstallera en eldstad kan det vara bra att fråga sotaren först. Du kan ringa in till kundtjänst och be att få tala med en skorstensfejartekniker. Denne ringer då upp dig på avtalad tid och du kan få svar utan kostnad på generella frågor om skorstenar och eldstäder. Om du däremot har specifika frågor som gäller din fastighet kan det vara svårt att svara på det utan att undersöka skorstenen på plats. Det kallas då “Råd och anvisningar” och en tekniker kommer då ut till dig på en bokad tid till ett fast pris. 

Bedömningsgrunder


Bedömningsgrunderna är i sig en förutsättning för likvärdigt utförda bedömningar vid våra besiktningar. Det är därför naturligt, att ett fackmässigt utfört uppdrag utgår från bedömningsgrunderna samt att bedömningsgrunderna nyttjas i enlighet med som sägs i vår standard.


Vi använder tre bedömningsgrunder:


Godkänd

 • Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser,
 • Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas, och
 • Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd


Godkänd med brister av underordnad betydelse

 • Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status,
 • Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen,
 • Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.


Ej godkänd

 • Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet,
 • Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan,
 • Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.


Bedömningsgrunder enligt ovan ska användas vid besiktningstyperna installation, överlåtelse samt status. Vid utförande av sprängbesiktning följs istället vad som anges i SS 460 48 60.


Postadress