Varför är ni så noga med just takstegarna?

Print

Fall av olika slag är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Sedan 2015 har Arbetsmiljöverket skärpt sanktionsbestämmelserna om en olycka sker på grund av att inte säkerheten vid arbete på hög höjd uppfyller lagstadgade krav. Det är den som ansvarar för arbetsplatsen som ska se till att säkerhetsföreskrifterna följs. Således är det fastighetsinnehavarens skyldighet att se till att säkerhetsanordningarna på taket uppfyller kraven (Arbetsmiljölagen 3 kap 12§).

Brandskyddskontrollen är en myndighetsinspektion som är till för att hjälpa fastighetsägaren att uppfylla lagens krav. Sker en fallolycka och takstegar m.m. inte uppfyller säkerhetskraven, är det fastighetsägaren som ställs till ansvar inför Arbetsmiljöverket.

Table of Contents

Postadress