Vad innebär en brandskyddskontroll?

Print

Brandskyddskontroller görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant som kommunen har utsett, kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen.

Efter en brandskyddskontroll kan krav på åtgärder komma att ställas på fastighetsägaren för att förbränningsanordningen ska få fortsätta användas. Man kan säga att det liknar en bilbesiktning, men för din eldstad, värmepanna eller liknande.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används finns det olika intervall.

Table of Contents

Postadress