Stress Förutom de ovan nämnda medicinska riskerna och risk för fallolyckor har ytterligare frågor lyfts inom sotarnas fackliga organisation. En berör frågan om risker att arbeta i närheten av radiomaster och strålning från mobilsändare när radioantenner sätts upp intill skorstenar. En annan stor fråga är den ökade stress som många skorstensfejare...

Continue reading

Skyddsutrustning Som beskrivits tidigare utsätts skorstensfejare för flera olika ämnen som kan ge upphov till allvarliga sjukdomar och medicinska besvär. Flera forskare har framfört hur viktigt det är att använda skyddsutrustning i arbetet. En studie publicerad 2016 har undersökt användningen av skyddskläder och skyddsutrustning för skorstensfejare...

Continue reading

Besvär med ögon och luftvägar Tidigare studier från Sverige och Danmark har visat att skorstensfejare har en ökad risk för att få astma och långvarig hosta med slem, andnöd och obehag bakom bröstbenet. En färsk studie baserat på 483 svenska skorstensfejare har undersökt förekomsten av besvär med ögon och luftvägar i relation till hur mycket tid...

Continue reading

Fallolyckor Skorstensfejare utför en ansenlig del av sitt arbete på tak, vilket innebär arbete på hög höjd. Våra sotare och brandskyddskontrollanter har rätt till en säker arbetsplats. Som arbetsgivare jobbar vi därför med att öka och förbättra säkerheten för våra anställda. Det finns också krav på säkerhet i arbetsmiljölagstiftningen. Det betyder...

Continue reading

Hjärt- och lungsjukdomar Övergripande studier över dödsorsaker för sotare visat en överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. I en studie över förekomsten av hjärtinfarkt (både med dödlig och ej dödlig utgång) jämfördes sotare med en kontrollgrupp med liknande socioekonomisk ställning (högkvalificerat manuellt arbete) för att minska risken att...

Continue reading

Cancersjukdomar hos sotare Redan 1775 rapporterades det om testikelcancer hos sotare i England redan 1775. Den drabbade då även unga pojkar som nakna sotade skorstenar och eldstäder. Detta ledde till successivt förbättrad klädsel och hygien. Som tidigare nämnts har förekomsten av flera andra typer av cancer hos sotare rapporterats. När det gäller...

Continue reading


Postadress