Stress

Uppdaterad 2022-02-17

Förutom de ovan nämnda medicinska riskerna och risk för fallolyckor har ytterligare frågor lyfts inom sotarnas fackliga organisation. En berör frågan om risker att arbeta i närheten av radiomaster och strålning från mobilsändare när radioantenner sätts upp intill skorstenar. En annan stor fråga är den ökade stress som många skorstensfejare upplever. Eftersom kommunerna ofta gör sin upphandling baserat på pris, leder det till prispress och att sotarna får kortare tid på sig att utföra sitt arbete. Ytterligare en bidragande orsak till den upplevda stressen är organiseringen av sotarnas arbete, vilket medfört att de behöver utföra mer administrativt arbete såsom att hantera fler kunder som ringer direkt till sotarna.

 


Postadress