Skyddsutrustning

Uppdaterad 2022-02-17

Som beskrivits tidigare utsätts skorstensfejare för flera olika ämnen som kan ge upphov till allvarliga sjukdomar och medicinska besvär. Flera forskare har framfört hur viktigt det är att använda skyddsutrustning i arbetet. En studie publicerad 2016 har undersökt användningen av skyddskläder och skyddsutrustning för skorstensfejare under tre tidsperioder: 1975-1999, 2000-2009 samt under 2011.

Det har visat sig att användningen av skyddshandskar generellt ökade över tid (86,9% användning för 2011) och att användning av handskar användes dubbelt så ofta för svartsotning i privata hem och industrier jämfört med andra arbetsuppgifter10. Användning av skyddsmasker ökade också över tid. Fler skorstensfejare använde enkla masker när de rengjorde ventilationskanaler och för svartsotning. Mer avancerade masker användes i mycket större utsträckning för svartsotning inom industri jämfört med andra arbetsuppgifter. 80% av sotarna använde inte någon mask vid brandskyddskontroll eller rengöring av avgaskanaler. Studien visade också att yngre skorstensfejare använde både skyddshandskar och masker i större utsträckning än äldre.

När det gäller långärmad klädsel och långa byxor minskade denna användning något under tiden. Långa byxor användes dock i mycket utsträckning (ca 95%) för svartsotning i privata hem och industrier. Heltäckande skyddsutrustning användes sällan, förutom för svartsotning inom industri, där den användes i ca 20% av fallen. Studien visade också att användningen av sotsugar i samband med svartsotning hade ökat tydligt efter år 2000. År 2011 var det 71,7% som använde den för svartsotning i privata hem och 65,9% som använde den för svartsotning inom industri.

Skorstensfejarnas arbete på hög höjd kräver också skyddsutrustning. När det gäller anordning av takskyddsanordningar är glidskydd för uppställning av markstege en av de anordningar som ska finns på hus med en fasadhöjd under fyra meter och detta är fastighetsägarens ansvar att anordna. Glidskydd ska även finnas för markstege vid tillträde till vind (för brandskyddskontroll) och här bör tillträdesluckan vara 0,7 m x 1,2 m.

Skorstensfejare arbetar vanligtvis ensamma. Det innebär att de själva måste bedöma om det är säkert att använda tillhandahållna stegar samt att arbeta på taket. Här krävs god kunskap hos den enskilde sotaren. Detta förutsätter stöd från arbetsgivaren och goda rutiner på arbetsplatsen för hur man hanterar de situationer som uppstår.

Det finns ett nyligen omarbetat regelverk för arbete på tak som inneburit en skärpning och sanktionsavgifter ifall inte reglerna uppfylls1. Det finns vissa undantag från sanktionsavgifter. Sotning är exempel på arbete som inte omfattas av sanktionsavgifter när det inte utförs i samband med ett byggnadsarbete. Arbetet ska ändå utföras med fallskydd. Arbetsmiljöverket förordar generellt att kollektiva fallskydd, till exempel fasta skyddsräcken, ska användas framför personlig skyddsutrustning (personlig kommunikation). Branschstandarden för Taksäkerhet föreslår följande åtgärder för att minska risken för fallolyckor, vilket innebär att skorstensfejaren ska:

  • Besiktiga tillträdesleder, glidskydd, markstege, fasadstege, vind, takstege, arbetsplattform och förankringsanordningar för personligt fallskydd innan användning
  • Vara löpande förankrad med personligt fallskydd under förflyttning och arbete
  • Genomgå lämplig utbildning för användning av personlig fallskyddsutrustning
  • Ha en räddningsplan
  • Göra fast utrustning och material. Markytan ska stängas av vid behov.
  • Undvika ensamarbete (medarbetare ska kunna kontaktas)

Utdrag ur: En skorstensfejares arbetsmiljö, Martina Berglund 2016

Informationsbroschyr

För att ta del av informationsbladet, klicka här


Postadress