Hjärt- och lungsjukdomar

Uppdaterad 2022-02-17

Övergripande studier över dödsorsaker för sotare visat en överdödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. I en studie över förekomsten av hjärtinfarkt (både med dödlig och ej dödlig utgång) jämfördes sotare med en kontrollgrupp med liknande socioekonomisk ställning (högkvalificerat manuellt arbete) för att minska risken att resultatet påverkades av livsstilsfaktorer. Studien, som baserades på 4.436 manliga sotare, visade hur många som drabbats av hjärtinfarkt i relation till antal års anställning som sotare, Studien visade att det oavsett antal anställningsår var ett högre antal sotare som drabbades av hjärtinfarkt jämfört med kontrollgruppen.

Det förhöjda antalet var särskilt tydligt för sotare som arbetat mindre än 9 år eller mer än 30 år i yrket. Om det inte fanns någon koppling till arbetsmiljöfaktorer så borde antalet fall inte vara förhöjt för de som arbetat mer än 30 år. Forskarna förklarade detta genom att hänvisa till den så kallade Healthy Worker Survivor Effect (HWSE). HWSE innebär att en hög förekomst av sjukdomar bland de som varit anställda under kortare tid kan bero på att personer med mindre hälsosam livsstil finns överrepresenterade i korttidsanställningar av olika slag. Den här gruppen finns alltså inte med i statistiken bland personer som arbetat länge. En annan orsak som bidrar till HWSE är att personer som drabbas av ohälsa på grund av arbetet brukar välja att söka sig till ett annat arbete. Detta resonemang innebär att HWSE resulterar i att det är en överrepresentation av friska personer bland de som arbetat under lång tid. I den här studien visade det sig att sotare med lång arbetstid (mer än 30 år) också hade ökad förekomst av hjärtinfarkt. Det betyder att den var relaterad till arbetsplatsfaktorer. Forskarna drog slutsatsen att den höga förekomsten av hjärtinfarkt hos sotare med kortare anställningstid kunde förklaras av rökning och alkoholkonsumtion, men att hjärtinfarkt hos sotare med lång anställningstid kunde förklaras med att sotare utsätts för damm, PAH och olika typer av metaller. Forskarna påpekade också vikten av att omgående minska sotares exponering för farliga ämnen under arbetet.

Utdrag ur: En skorstensfejares arbetsmiljö, Martina Berglund 2016


Postadress