Jag undrar när ni utför sotning av tex. braskamin och skorsten nerifrån?

Print

Om skorstensfejaren på plats bedömer att det är olämpligt att sota underifrån sker sotningen enligt konventionella metoder,
dvs sotning från taket med lod och lina. Vad som avgör om det är olämpligt att sota underifrån kan vara kanalens tvärsnitt
och böjar, anslutningsrör, möjligheten att nå kanalbotten, problem att sätta rökkanalen i undertryck. Det kan också bero
på yttre omständigheter t ex arbetsutrymmet runt eldstaden, närheten till jordade eluttag eller bristfällig taksäkerhet.

Table of Contents

Postadress