Vem har bestämt om brandskyddskontrollen och vem bestämmer om avgiften?

Print

Skorstensfejarmästarna Syd AB utför brandskyddskontroller på uppdrag av räddningstjänsten i kommunen. Enligt ”Lagen om Skydd mot olyckor” 3 kap 4§ har kommunen ansvar för att tillse att dessa kontroller blir utförda med den frekvens som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har beslutat om. Detaljer om detta finns i MSB’s föreskrift MSBFS 2014:6. Det är således en statlig föreskrift som styr att brandskyddskontroll ska utföras, hur ofta den ska göras, hur den ska gå till och slutligen vem som får göra den.

Kommunen och den som kommunen utser att utföra kontrollen kan (och ska) inte lägga några egna värderingar på detta. Kommunen kan däremot besluta om avgift ska tas ut för kontrollen – och hur stor den i så fall ska vara. Den instans inom kommunen som bestämmer om avgifter är kommunfullmäktige och avgiften bestäms i en särskild föreskrift (taxa). De flesta kommuner i Sverige har beslutat att avgiften ska vara ungefär lika hög som för andra kommunala inspektioner. Den måste också vara lika för alla, något annat är förbjudet enligt
kommunallagens likställighetsparagraf (Kommunalllagen 2 kap 2§). Att inte ta ut avgift för vissa fastighetsägare är således otillåtet och kan leda till ogiltigförklarande av ett sådant beslut.

Table of Contents

Postadress