Sotarens arbetsmiljö

Uppdaterad 2023-01-25

Sotaryrket har under lång tid förknippats med svåra arbetsförhållanden med sot, smuts och arbete på hög höjd. Den här kunskapsöversikten har som syfte att ge en sammanställning över den kunskap vi idag har om sotares arbetsmiljö. Kunskapsöversikten baseras på publicerade resultat av vetenskapliga undersökningar om arbetsrelaterade sjukdomar och risker för svenska förhållanden, men presenterar även läget när det gäller fallolyckor och arbete på hög höjd.

Skorstensfejares arbete innebär exponering för flera olika riskfaktorer. De exponeras för kolpartiklar, polyaromatiska kolväten (PAH), metaller och metalloider, förbränningsgaser och damm, men även lösningsmedel och i viss mån asbest. Dessutom innebär arbete på hög höjd en risk för fallolyckor.

Övergripande studier över dödsorsaker för sotare visar att de i förhöjd utsträckning drabbats av olika typer av allvarliga sjukdomar och olyckor. De har en ökad risk att drabbas av hjärtsjukdom, vilket antas bero på exponering för damm, PAH och olika metaller. Sotare drabbas också i förhöjd utsträckning av olika typer av cancer såsom i lungor, urinblåsa, matstrupe, lever och tjocktarm, vilka relateras till exponering för skadliga ämnen som bidrar till processer som bland annat skadar cellernas arvsmassa.

Skorstensfejare upplever också besvär med ögon och luftvägar, vilka minskar när de arbetar mindre med svartsotning och mer med ventilations- och brandskyddskontroll samt kontorsarbete.

Skorstensfejare arbetar på hög höjd, vilket innebär en risk för allvarliga fallolyckor, både vid tillträde till tak och under arbete på tak. Kunskapsöversikten visar att flera olika typer av fallolyckor sker, inte minst i samband med bärbara stegar. Bedömning av säkerheten vilar på sotaren som normalt arbetar ensam, och tidspress har identifierats som en riskfaktor i arbetet.

Det är viktigt att sotare använder skyddsutrustning. Studier visar att användningen av skyddshandskar, masker och sotsugar ökar. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att minska sotares exponering för skadliga ämnen. När det gäller arbete på hög höjd så är det viktigt att skorstensfejare har god kunskap om utformning av stegar, regelverk och bedömning av riskfaktorer. Skyddsutrustning ska användas enligt regelverket för arbete på tak.

Arbetsmiljöns delmoment


Postadress