1. Verksamhetspolicy och planering

1.1 Verksamhetspolicy

Skorstensfejarmästarna Syd AB erbjuder sina kunder lagstadgad sotning och brandskyddskontroll.

I vårt arbete med att ständiga förbättringar och uppfyllande av de krav som myndigheter och kunder ställer på oss, arbetar vi på följande sätt;

Miljö

Miljöarbetet är en naturlig del i vårt dagliga arbete, då vi bl a förebygger föroreningar genom att för-hindra att brand uppstår hos våra kunder.

För att minska miljöpåverkan från våra transporter planeras och samordnas alla våra uppdrag. Vi strävar dessutom efter att utbilda all personal i ECO-driving.

Vi tar miljöhänsyn vid våra inköp. Detta gäller allt från förbrukningsmaterial, kemikalier och våra fordon.

Det avfall som uppstår på kontoret och ute på objekten tas omhand och sorteras efter gällande lagstiftning

Kvalitet

För oss innebär kvalitetsarbetet bland annat att vi skall utföra vårt arbete så effektivt som möjligt och med så liten olägenhet som möjligt för våra kunder. För att lyckas med detta sker budning om brandskyddskontroll och sotning i god tid till kunderna. Påminnelse om tjänsten skickas ut via mail och SMS.

Vi skall vara lätta att komma i kontakt med för kunderna. Ändring av inbokade tider kan
t ex göras via telefon och internet.

Vår personal skall vara välutbildad och ha ett trevligt bemötande vid kontakt med kunderna.

Eventuella problem och klagomål skall hanteras så snabbt som möjligt. I den interna uppföljningen av det inträffade skall det vidtas åtgärder för att om möjligt förhindra att liknande problem inträffar igen.

1.2 Verksamhetsutveckling och riskanalys

Vår centrala styrning av verksamheten bygger på en analys av de risker och möjligheter vi upplever i den dagliga driften av företaget. Vi utgår från Intressentanalysen (1.2.1) och den sammanfattande SWOT-analysen (1.2.2). Risker, hot och möjligheter sammanställs därefter i Riskanlysen (1.2.3) som sedan mynnar ut i Handlingsplanen (1.2.4).

Uppdaterad 2022-10-02

Postadress