8. Förebyggande åtgärder samt nödlägesberedskap

8.1 Kartläggning av miljörisker

Kartläggning av miljörisker utförs 1 ggr/år. Vid kartläggningen används 9.1.1 Kartläggning miljörisker. Miljörisker förs sedan över till 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras enligt 9.1 Avvikelsehantering.

De förebyggande åtgärderna följs upp vid ledningens genomgång.

Ansvarig för genomförandet är KMA-samordnaren.

8.2 Brand

Ledningen ansvarar för brandskyddsarbetet på företaget.

Förebyggande åtgärder brand

Brandsläckningsutrustning skall finnas i lokalerna. Brandskyddsansvarig ansvarar för underhållet av dessa. 

Brandgenomgång hålls med personalen på kontoret vart 3:e år. Ansvarig för genomgången är brandskyddsansvarig.

Åtgärder vid brand

  1. Varna övriga personer i lokalen
  2. Utrym
  3. Bedöm om släckning kan göras med egna insatser
  4. Larma SOS Alarm 112

Återsamlingsplats; P-plats utanför kontorsbyggnaden.

Om brand skulle inträffa skall det rapporteras på 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras sedan enligt 9.1 Avvikelsehantering

8.3 Kemikalier; risker och spill

Förebyggande åtgärder kemikaliespill

Kemikalier lagras och hanteras enligt 6.4 Lagerhantering.

Information för all personal arrangeras vid behov dock minst vart 3:e år. Informationen skall innehålla följande, risker, ev hanteringsriktlinjer samt skyddsutrustning, avfallshantering samt hantering av spill. Ansvarig för utbildningen är platschefen.

Agerande vid kemikaliespill

  1. Förhindra att kemikaliespillet hamnar i avlopp/gatubrunnar.
  2. Torka upp spillet med saneringsmedel.
  3. Använt saneringsmedel skall hanteras som farligt avfall (se 1 Kontorets avfallssortering).

Om spill skulle inträffa skall det rapporteras på 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras sedan enligt 9.1 Avvikelsehantering

 

8.4 Övrig nödlägesberedskap

Utrustning för första hjälpen

Utrustning för första hjälpen finns ute i bilarna samt på kontoret. Bilansvarig ansvarar för att utrustningen i bilarna är komplett.

Uppdaterad 2022-10-02

Postadress