5. Underhåll och kalibrering

5.1 Utrustning och fordon

Alla anställda ansvarar för sin utrustning och ser till att den är funktionell. Vid behov av komplettering av utrustning påtalas detta för Administration.

Underhåll av fordonen sker enligt respektive fordons servicebok. Administration ansvarar för att service och besiktningar.

5.2 Mätinstrument och kalibrering

Kalibrering av mätinstrument sker enligt nedanstående tabell. Extra kalibrering genomförs vid behov. Rutiner för kalibrering framgår av bilaga 7.1.5 Kalibreringsrutiner.

Serienr

Typ av instrument

Kalibreras

Ansvarig

Dokumentation

Se kalibreringspärmen

Felaktiga instrument/utrustning

Felaktig utrustning/instrument märks och åtgärdas av delegerad. Ställning tas till om felaktiga mätinstrument kan ha påverkat tidigare utförda mätningar. Om så är fallet tas kontakt med kund, och ny mätning utförs.

Dokument

Uppdaterad 2022-10-02

Postadress