4. Verksamhetsstyrning

4.1  Sotning

Ansvarig för frisläppandet av protokollet är aktuell sotare. Frisläppandet dokumenteras genom att signatur noteras på arbetslistan

Kontroll av objekt

Sotning och kontroll under sotning

Slutkontroll

Uppstädning

Fyll i arbetslista/protokoll

Rensprotokoll tas fram

Rensprotokoll granskas av Administration

Faktureringsunderlag tas fram

Rensprotokoll korrigeras

Budning

Rensprotokoll + faktura skickas till kund

Utförs hos kund

Korrekt

Planering

Felaktigt

Ansvarig för frisläppandet av protokollet är aktuell sotare. Frisläppandet dokumenteras genom att signatur noteras på arbetslistan.

4.1.1 Planering/budning

Ansvarig för planering och budning är administration.

Vid planeringen av arbetet skall resrutten planeras så att den får minsta möjliga miljöpåverkan vilket bland annat innebär så korta transporter som möjligt. Som hjälp vid planering/budning används informationen som finns i kontrollboken.

Budning sker i god tid innan vi skall komma och utföra arbetet, så att återbesök inte skall behöva ske på grund av att vi inte får tillträde till fastigheten/restaurangen. Påminnelse skickas till fastighets- och restaurangägaren via mail och SMS.

Arbetsorder används sedan som arbetsunderlag när uppdragen utförs.

Ändringar/lämnande av information budad verksamhet

Kunden kan även lämna uppgifter/ändra tid för sotning via vår hemsida. Nedanstående gäller vid telefonändringar.

4.1.2 Kontroll av objekt

Kontroll av att objektet stämmer med de uppgifter som finns angivna på arbetslista eller protokoll. Eventuella ändringar antecknas på arbetslista/protokoll. Kontroll under sotningen

Under sotningen sker kontroll av;

  • tjärbildning i skorstenen. Vid tjärbildning informeras fastighetsägaren och arbetsledningen. Eventuell åtgärd bedöms av skorstensfejarmästaren.
  • kondens i skorstenen
  • spjällens funktion och om sotluckorna är täta

 

Ytterligare kontroll vid sotning imkanal/restaurang

Vid sotning av imkanal/restaurang skall även följande kontrolleras;

  • provkör fläkten, där så är möjligt.
  • kontrollera eventuell obalans eller annat fel

 

Slutkontroll

Sotaren kontrollerar utförd sotning genom att kontrollera draget i rökkanalerna. Om kontrollen ger godkänt resultat dokumenteras detta via signatur på arbetslistan. Ev avvikelser åtgärdas eller antecknas på arbetslistan.

Problem

Problem/avvikelser som uppstår i det dagliga arbetet noteras på arbetslistan. Problem som är av återkommande art eller som kan upprepas noteras på 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras sedan enligt 9.1 Avvikelsehantering.

Övrigt

Ifyllda arbetslistor/protokoll lämnas till administration för framtagande av rensprotokoll och frisläppning för fakturering

4.1.3 Avfallshantering sotning

Avfallet (sot och plast) som uppstår slängs i första hand i det aktuella objektets avfallskärl. Finns inget lämpligt kärl tas det med till kontoret för vidare hantering (se 7.1 Kontorets avfallssortering).

Dokument


Postadress