4. Verksamhetsstyrning

4.1  Sotning

Ansvarig för frisläppandet av protokollet är aktuell sotare. Frisläppandet dokumenteras genom att signatur noteras på arbetslistan.

4.1.1 Planering/budning

Ansvarig för planering och budning är administration.

Vid planeringen av arbetet skall resrutten planeras så att den får minsta möjliga miljöpåverkan vilket bland annat innebär så korta transporter som möjligt. Som hjälp vid planering/budning används informationen som finns i kontrollboken.

Budning sker i god tid innan vi skall komma och utföra arbetet, så att återbesök inte skall behöva ske på grund av att vi inte får tillträde till fastigheten/restaurangen. Påminnelse skickas till fastighets- och restaurangägaren via mail och SMS.

Arbetsorder används sedan som arbetsunderlag när uppdragen utförs.

Ändringar/lämnande av information budad verksamhet

Kunden kan även lämna uppgifter/ändra tid för sotning via vår hemsida. Nedanstående gäller vid telefonändringar.

4.1.2 Kontroll av objekt

Kontroll av att objektet stämmer med de uppgifter som finns angivna på arbetslista eller protokoll. Eventuella ändringar antecknas på arbetslista/protokoll. Kontroll under sotningen

Under sotningen sker kontroll av;

  • tjärbildning i skorstenen. Vid tjärbildning informeras fastighetsägaren och arbetsledningen. Eventuell åtgärd bedöms av skorstensfejarmästaren.
  • kondens i skorstenen
  • spjällens funktion och om sotluckorna är täta

 

Ytterligare kontroll vid sotning imkanal/restaurang

Vid sotning av imkanal/restaurang skall även följande kontrolleras;

  • provkör fläkten, där så är möjligt.
  • kontrollera eventuell obalans eller annat fel

 

Slutkontroll

Sotaren kontrollerar utförd sotning genom att kontrollera draget i rökkanalerna. Om kontrollen ger godkänt resultat dokumenteras detta via signatur på arbetslistan. Ev avvikelser åtgärdas eller antecknas på arbetslistan.

Problem

Problem/avvikelser som uppstår i det dagliga arbetet noteras på arbetslistan. Problem som är av återkommande art eller som kan upprepas noteras på 9.7.1 Avvikelserapport och hanteras sedan enligt 9.1 Avvikelsehantering.

Övrigt

Ifyllda arbetslistor/protokoll lämnas till administration för framtagande av rensprotokoll och frisläppning för fakturering

4.1.3 Avfallshantering sotning

Avfallet (sot och plast) som uppstår slängs i första hand i det aktuella objektets avfallskärl. Finns inget lämpligt kärl tas det med till kontoret för vidare hantering (se 7.1 Kontorets avfallssortering).

4.2 Brandskyddskontroll

4.2.1 Genomförande av brandskyddskontroll

Kontroll av objekt

Kontroll av att objektet stämmer med de uppgifter som finns angivna på arbetslista eller protokoll. Eventuella ändringar antecknas.

Utförande

Brandskyddskontroll utförs gällande bestämmelser, om inget annat överenskommits med kund.

Slutkontroll

Kontrollanten kontrollerar att alla föreskrivna kontroller utförts. Om så skett dokumenteras detta via signatur på arbetslistan. Eventuella avvikelser antecknas på arbetslistan.

Övrigt

Ifyllda arbetslistor/protokoll lämnas till administration för framtagande av protokoll och skisser med mera.

4.2.2 Upptäckta brister vid kontrollen

Eventuella brister noteras i arbetslista eller protokoll. Fel kan även meddelas närvarande fastighetsägare på plats. Bristerna delas in i 1:or och 2:or.

1:or innebär att fastighetsägaren anmodas att dessa snarast.

2:or innebär att vi tar fram ett föreläggande om åtgärder till fastighetsägaren samt att vi behöver göra ett återbesök för att granska vidtagna åtgärder.

Uteliggande 2:or bevakas av Administration, som även ansvarar för att återbesök genomförs. 

4.3 Besiktningar

4.3.1  Planering

Besiktningar inplaneras genom att kund kontaktas för inbokning av tid för besiktning och en arbetsorder skapas.

4.3.2  Besiktningen utförs

Medarbetare utför den beställda-besiktningen enligt arbetsorder

4.3.3  Kontroller

Kontroll sker av eldstadens tekniska status och funktionalitet. Avvikelser noteras. I det fall besiktning inte har kunnat utföras fullt ut lämnas meddelande till fastighetsägaren med förfrågan huruvida ombesiktning önskas.

4.3.4  Dokumentation

Resultatet av besiktningen dokumenteras i form av ett besiktningsprotokoll. Protokollet sänds i ett exemplar till fastighetsägaren, samt arkiveras grunddokumentet elektroniskt hos SKFMS AB.

Dokument

Uppdaterad 2022-10-02

Postadress