2. Beskrivning av verksamhetssystemet

I detta kapitel finns en beskrivning av vårt miljö- och kvalitetsarbete. För att avdramatisera ”ISO-arbetet har vi valt att kalla verksamhetssystemet för ”Vårt arbetssätt”.

Vårt verksamhetssystem baseras på ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och omfattar
sotning och brandskyddskontroll samt ventilationsarbete och OVK inom Södra Sverige

Följande områden i ISO 9001 omfattas vi inte av;

Krav i std ISO 9001:2015

Orsak till friskrivning

8.3 Konstruktion

Vi bedriver ingen konstruktion eller utveckling av nya produkter

 

2.1 Beskrivning av vårt verksamhetssystem

Verksamhetsarbetet går till enligt följande bild;

Ledningens genomgång

1.   Miljö- och kvalitets-arbetet planeras;

–   Miljöbovar identifieras

–   Miljö- och kvalitetsmål tas fram

–   Resurser tillsätts

2.   Åtgärder beslutas för att komma tillrätta med problem och avvikelser.

Dagligt arbete (genomförande)

–     Det dagliga arbetet sker i enligt med framtagna rutiner.

Uppföljning via;

–     Interna revisioner

–     Mätning av miljöbovar

–     Kontroll av lagefterlevnad

–     Uppföljning av kundtillfredsställelse

–     Mätning av processer

Miljö- och kvalitetspolicy

 

2.2 Verksamhetssystemets dokumentation

Följande dokument ingår och beskriver vårt verksamhetssystem:

  • Verksamhetshandboken ”Vårt arbetssätt”. Innehåller en beskrivning av vårt verksamhetssystem samt de rutinbeskrivningar som är kopplade till företagets olika processer. I verksamhetshandboken hänvisas till rutiner, checklistor med mera, se nedan.
  • Checklistor, mallar med mera; Det finns hyperlänkar mellan verksamhetshandboken och de mallar, checklistor och liknande som används i systemet. Hyperlänken säkerställer att rätt utgåva används.
  • Redovisande dokument. Dokument som uppstår som ett resultat av att verksamhetssystemet är aktivt och infört i företaget, t ex revisionsrapporter, reklamationsrapporter, protokoll från ledningens genomgång etc.
  • Externt styrande dokument. Det finns även externt styrande dokument som styr verksamheten t ex kundkrav, standarden ISO 9001/14001 m.m. Där sådana finns, hänvisar vi till dessa i respektive rutin.

2.3 Våra processer

Verksamhetssystemet delas upp i följande processer;

Huvudprocesser

Myndigheter och kunders krav

Avtal och
 försäljning

Sotning

Brandskyddskontroll

Ledningens ansvar

Nöjda kunder och uppdragsgivare

Stödprocesser

Inköp och leverantörer

Underhåll och kalibrering

Nödlägesberedskap

Kontorets miljö- och kvalitetsarbete

Personal

Kommunikation

Avvikelser och förbättringar

Dokumentstyrning och sekretess

Dokument


Postadress