10. Personal, kompetensutveckling och arbetsmiljö

10.1 Organisation

KMA-samordnare;         Fredrik Adler (Ledningens representant)

Internrevisor:                 Per-Olof Persson

10.2 Ansvar och befogenheter

Ledningen ansvarar för att uppdatera befattningsbeskrivningarna samt för att informera personalen om deras ansvar respektive befogenheter.

Personalens ansvarsområden finns beskrivna i befattningsbeskrivningar.

Uppdatering skall ske när befattningens eller personens ansvarsområden/befogenheter ändras. Vid uppdateringar skall den anställde på aktuell befattning, informeras om förändringarna. Informationen dokumenteras genom att den anställde signerar den uppdaterade befattningsbeskrivningen.

Vid nyanställning skall ansvar och befogenheter för den aktuella befattningen göras klar för den anställda. Detta dokumenteras genom att den anställde signerar sin befattningsbeskrivning.

10.3.1  Kompetenskrav

Vi ställer följande kompetenskrav på vår personal;

Befattning

Kompetenskrav

Skorstensfejarmästare

Teknikerexamen, praktisk verksamhet minst 3 år. Körkort.

Skorstensfejartekniker

Teknikerexamen, praktisk verksamhet minst 3 år. Körkort.

Administratör

KMA-samordnare

Minst 2 års yrkeserfarenhet från branschen

Kunskaper i;

 • ISO 9001, ISO 14001
 • branschens miljöpåverkan
 • aktuell miljölagstiftning

Internrevisor

Minst 2 års yrkeserfarenhet från branschen

Kunskaper i;

 • ISO 9001 & ISO 14001
 • revisionsteknik

All personal

Grundläggande utbildning innehållande;

 • SKFMS AB:s verksamhetspolicy
 • aktuella avsnitt i verksamhetshandboken 
 • SKFMS AB:s miljöbovar (betydande miljöaspekter)
 • roller/ansvar i verksamhetssystemet samt vikten av att följa aktuella rutiner.
 • ECO-driving

Personalens kompetens finns beskriven i Kompetenstabell och respektive befattnings kompetenskrav finns i varje befattningsbeskrivning.

10.3.2  Kompetensutveckling

Vid ledningens genomgång utvärderas kompetensbehovet inom företaget med utgångspunkt från kompetenskraven på personalen samt och framtida kompetensbehov inom företaget. Beslutade kompetenshöjande insatser dokumenteras i protokollet från ledningens genomgång.

Obligatorisk utbildning för skorstensfejare samt annan utbildning bekostas av företaget.

Genomförd utbildning utvärderas av Ledningen om den varit tillräcklig. Om så är fallet skall registreras den nya kompetensen i vår kompetensmatris. Denna hanteras enligt 10.6 Redovisande dokument (personal, kompetensutveckling)

Utbildningsintyg förvaras enligt 10.6 Redovisande dokument (personal, kompetensutveckling)

10.4 Introduktion av nyanställda

KMA-samordnare ansvarar för introduktion av nyanställda. Vid introduktionen gås bl a följande igenom;

 • Information om företaget
 • Information om risker vid arbetet
 • Anställningsvillkor
 • Information om arbetstider, nyckelhantering med mera

De nyanställda får också en introduktion till Vårt arbetssätt genom att 10.4.1 Introduktion av personal och underentreprenörer överlämnas. Den nyanställda signerar 10.4.1 för att intyga att han/hon tagit del av informationen.

Erfaren skorstensfejare går tillsammans med lärling eller nyanställd till dess skorstensfejarmästare anser att den nyanställde är fullärd.

10.5 Arbetsmiljö och personlig säkerhet

Skyddsutrustning

Följande skyddsutrustning tillhandahålls av Skorstensfejarmästarna Syd AB

 • skor
 • jacka
 • byxor
 • handskar
 • keps/kurpis
 • andningsskydd
 • skyddsglasögon

Vid utförande av sotningsuppdrag skall skorstensfejaren bära skyddskläder och nödvändig skyddsutrustning.

Säkerhetsanordningar

Sotningspersonalen skall göra en bedömning av tillgänglig stege eller annan väg upp till skorstenen. Det åligger fastighetsägaren att se till att den skyddsutrustning som behövs finns.

Om stege eller dylikt inte bedöms tillförlitlig avbryter skorstensfejaren sitt arbete och informerar fastighetsägaren och arbetsledningen om bristerna. All personal har stopprätt när säkerheten är i fara. Skyddsombudet ska informeras.

Arbetsledningen följer upp detta genom att kontakta fastighetsägaren och informera om att felet åtgärdats innan ny tid för sotning budas.

10.6 Företagshälsovård

Bolaget har avtal om företagshälsovård.

10.7 Kemikalier

Vid hantering av kemiska produkter skall det skydd och den hantering användas som anges på säkerhetsdatabladet.

Om det upptäcks några ”biverkningar” från användningen som inte finns upptagna på säkerhetsdatabladet skall detta anmälas till leverantören (se 11.2 Extern kommunikation)

Uppdaterad 2022-10-02

Postadress