RAPPORTER FRÅN ESCHFOE:S MEDLEMSSTATER FÖR 2020

Uppdaterad 2021-11-17

Sedan Europeiska gemenskapen antogs till Europeiska unionen genom Maastrichtfördraget 1992 har det europeiska inflytandet stadigt ökat på alla nivåer i de europeiska medlemsstaternas samhällen. I dag minskar de nationella intressena i huvudsak jämfört med EU:s direktiv och lagar. I dag regleras även sotningsverksamheten på eu-nivå och varje medlemsland måste uppfylla nya krav.

Med grundandet av European Federation Of Chimney-Sweeps (ESCHFOE) 1954 skapades en stark intressegemenskap för sotningsverksamheten, som stöder de enskilda medlemsstaternas yrkesverksamma skorsstensfejare genom arbetsspecifik marknadsföring och ömsesidigt erfarenhetsutbyte på europeisk nivå.

Belgien
Ur sotningens synvinkel innebär Coronapandemin en vändpunkt för det belgiska skrået eftersom sotarsektorn bokstavligen har kollapsat på grund av de skyddsåtgärder som vidtagits. En av anledningarna till detta är förbudet mot yrket i början av året. Tydligen spelade sotares ålder, som är intresserade av organisationen och som fram till för en tid sedan också gav råd och hjälp, en viktig roll. Kommunikationen med företagen är begränsad på grund av brist på digital utrustning eller kunskap om användandet. Det gick inte att konstatera en ökning av nya företag. När det gäller utveckling arbetar Flanderns, Bryssels och Valloniens olika federerade enheter med frågan om “brinnande trä och pellets”. Andra ämnen som behandlas är den nya regeln om skorstensöppningar. Flandern planerar att införa rättsliga åtgärder. Enligt uppskattningar är bindande åtgärder att vänta inomom några år.

Tyskland
Det finns 7 983 sotare i Tyskland och detta antal har varit ungefär konstant under åren. På grund av coronapandemin stängdes det offentliga livet i Tyskland 2020. Sotarna kunde utföra sitt arbete i enlighet med gällande avstånds- och hygienregler. Till skillnad från andra yrken påverkades sotningsverksamheten lyckligtvis inte av andra företag nedläggningar. Sotare arbetar med samhällskritisk drift och brandsäkerhet, och genomförandet av sotning anses också nödvändigt i tider av pandemi.

Den årliga bolagsstämman för Federal Association of Chimney Sweeps med över 100 delegater hölls under 2020 digitalt för första gången. De flesta av de övriga mötena och utbildningssessionerna hölls också online. År 2020 ingick den federala föreningen för sotare ett nytt kollektivavtal om främjande av yrkesutbildning inom sotare. Yrkesutbildningsersättningen kommer att öka kraftigt under 2021. I slutet av 2020 ingicks ett nytt federalt kollektivavtal med facket, som kommer att gälla för de anställda sotare fram till slutet av 2022. Efter att byggenergilagen trädde i kraft den 1 november 2020 måste sotnings- och inspektionsbestämmelserna anpassas därefter. Den federala föreningen för sotare har lagt fram förslag om avgifterna.

Till följd av lagändringen föreskrivs i lagen om företagspension att arbetsgivare som har lovat sina anställda ett företagspensionssystem genom en pensionsfond är skyldiga att registrera sig och göra avgifter till pensionsskyddsföreningen. Eftersom detta utgör en oproportionerligt hög kostnad och administrativt arbete för sotare, har Federal Association of the Chimney Sweeps förespråkat att sotare inte faller under tillämpningsområdet för denna rättsliga regel.

Föreningen har inrättat en ny godkännandestämpel “specialistföretag för sotare”. Som arbetsgivarorganisation är Tysklands sotare programägare av godkännandestämpeln. Över 5 500 sotare har nu i godkännandestämpeln. Godkännandestämpeln är ett viktigt verktyg för att upprätthålla och förbättra kvaliteten i sotningsverksamheten. Det innebär en positiv extern bild för yrket.

Det federala miljöministeriet har publicerat ett nytt lagförslag om arbete på hög höjd. I uttalandet från Federal Association of the Chimney Sweeps krävs lämpliga och proportionella förändringar, särskilt i befintliga byggnader och på avskilda platser.

Användningen av fossila bränslen kommer att minska kraftigt i Tyskland under de närmaste decennierna för att mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Sotarna måste därför skaffa sig nya kompetenser inom ventilation och energirådgivning.

Finland
Sedan januari 2019 har en arbetsgrupp som organiserats av inrikesministeriet arbetat med hur de nya reglerna för sotning av skorstenar fungerar i praktiken. Nyckelfrågan här är om ägarna verkligen använder sig av sotaren. Ansvaret ligger numera på fastighetsägaren. Finska Riksdagen utgår från att all information och erfarenhet om möjligheterna till reglering i praktiken kommer att vara tillgänglig för riksdagen senast 2021. I synnerhet informationen och erfarenheten om hur ändringarna av förordningen kommer att påverka brandsäkerheten i byggnader, tillgången till sotningstjänster för skorstenar, kvaliteten på sotningstjänster och priser. En stor fråga är hur kunderna kan vara säkra på att den sotare de hyr är certifierad. Finland har inget register över certifierade sotare, men arbetsgruppen arbetar också med denna fråga. Föreningen har föreslagit att skapa en nationell databas för eldstäder i byggnader. Det finns 333 sotare i Finland. AoCSoF har 290 företag och 193 anställda som medlemmar. Det totala antalet sotare är cirka 700, varav cirka 70 procent är medlemmar i föreningen.

Effekterna av pandemin orsakade stora ekonomiska skador på sotaren våren 2020. De flesta sotare var arbetslösa eftersom kunderna slutade arbeta. Föreningen fastställde situationen för sotningen genom en undersökning.

Från och med början av januari 2019 lanserade Sotareföreningen ett nytt koncept för alla föreningens medlemmar. Syftet med detta koncept är att ge kunderna möjlighet att hitta certifierade sotare. Konceptet kommer att utvecklas kontinuerligt.

Italien
I Italien har antalet anläggningar förblivit konstant, och den juridiska situationen har inte heller förändrats. Italien väntar för närvarande på publicering av de två nya UNI-standarderna: UNI 10683 Installation av biomassasystem (förnyelse) och UNI 10389-2 Rökgas och utkast till mätning av biomassasystem. Det rapporteras också att provinsen Trento vill skapa en katalog över certifierade sotare och kommer att skapa sin egen kurs för den. Anledningen till detta är att myndigheterna har fått reda på att antalet befintliga sotare är för litet.

Moldavien
Det finns 6 nya medlemsföretag inom Moldaviens sotningsförbund. Antalet anställda i samtliga medlemsföretag är 35. Den nuvarande ekonomiska situationen för de företag som är anslutna till Moldaviens sotningsförbund var stabil jämfört med 2019. Lagändringar gjordes inte, men brandkåren inom den allmänna inspektionen för nödsituationer vid Republiken Moldaviens inrikesministerium (IGSU vid Moldaviens inrikesministerium) bedömer också brandsäkerheten hos skorstenar och ventilationskanaler, värme- och industrisystem dock utan att ge rengöringsrekommendationer. Huvuduppgiften under 2020 var att anordna möten i Moldaviens sotningsförbund med IGSU i Republiken Moldaviens med avsikt att för att för första gången utveckla och främja en strategi för förebyggande av brand och förgiftning i skorstenar och ventilationskanaler samt eldstäder i värme- och industrianläggningar: Inspektion och rengöring av skorstenar och ventilationskanaler utförs av certifierade professionella sotare från specialiserade företag som är tekniskt utrustade med professionella skorstensenheter, verktyg och system. En annan uppgift var att marknadsföra dessa tjänster genom medierna. Vid behov genomförs utbildningar, vidareutbildning och certifiering av specialisterna. Enligt ett kontrakt från Moldaviens sotningsförbund med Moldaviens tekniska universitet började SRL Hornar Training and Perfection Center Trainer som chefsexpert på utbildning av spisar och skorstensinstallerare.

Österrike
Vid årsskiftet 2020 inkluderades Patscookers (foder med lera), Schliefen (klättring inuti skorstenen) och urbrännande av skorstenen av UNESCO i världsarvet för kulturtillgångar som är särskilt värda att skydda. I februari 2020 hölls nyval i Handelskammaren, som fortfarande inte är klara på grund av pandemin. Under mässan i Verona i februari höll Verderber dessutom en föreläsning om ESCHFOE och dess arbete på det europeiska området. Ett ESCHFOE-arbetsgruppsmöte om skorstenssotning ägde rum i februari. Under våren slutfördes standardserien för tillbehör som frivilliga EN-standarder. En ny magisterexamen är på väg att slutföras. EN 303-5-standarden “Fasta bränslepannor upp till 500 kW” förväntas skickas ut för den andra slutomröstningen i december. Annars är allt bra i Österrike, men möten är inte möjliga på grund av pandemin.

Polen
Korporacja Kominiarzy Polskich, den professionella föreningen för sotare i Polen, deltar aktivt i nationella och internationella konferenser, mässor och möten på centralmyndigheternas nivå. Föreningens företrädare arbetar i fyra tekniska kommittéer i den polska standardiseringskommittén. Arbetet med att byta standard PN-89 / B-10425 “Rök-, avgas- och ventilationsrör. Krav och tester för godkännande” har slutförts. Standardtexten har godkänts och offentliggjorts av den polska standardiseringskommittén. Föreningen är också representerad i styrelsen för den polska hantverksföreningens yrkeskommitté för sotare. Korporacja Kominiarzy Polskich har återigen varit med och organiserat den vetenskapliga och tekniska konferensen “Bezpieczne Ciepło”, vars deltagare inkluderar forskare, tillverkare av skorstenar, värmeanordningar, representanter för centrala och lokala myndigheter och sotare. En annan viktig händelse ägnades åt utbildning av sotare i Polen, där yrkets framtida utveckling diskuterades. Föreningen har också insett vikten av förnybar energi och förbereder sig för nya verksamhetsområden under utbildningen. Korporacja Kominiarzy Polskich är den ledande föreningen för sotare i Polen och är en viktig partner till de nationella och lokala myndigheterna. Totalt 190 sotare med 435 master sotare är anslutna till föreningen. Under covid-19-pandemin kunde sotare som såg en nedgång i försäljningen ansöka om bidrag eller icke återbetalningspliktiga lån för att finansiera sin pågående verksamhet. Dessa bidrag kom från både nationella fonder och EU-medel för att bekämpa covid-pandemin. Den allmänna situationen inom sotningsindustrin har försämrats avsevärt på grund av covid-pandemin, vilket har lett till minskad sysselsättning och mindre utgifter för sotare och utveckling. När det gäller de rättsliga bestämmelser som kan gälla för sotare i framtiden utvecklar General Office for Building Control ett system med ett centralt utsläppsregister för byggnader. Sotare kommer också att tillhandahålla data för detta register. Samtidigt som det centrala byggnadsutsläppsregistret inrättades ändrades bygglagen om rengöring och inspektion av skorstenar så att protokollen i framtiden kan överföras elektroniskt till registret.

Slovakien
Slovakiens nationella sotningsförbund utgörs av för närvarande 175 medlemsföretag, som har anställda med sotningskompetens. Utbildningen av nya sotare och livslångt lärande påverkas när det gäller de nuvarande åtgärderna mot pandemitillstånd, men med några få undantag kan arbetet utföras under strikta hygienkrav. Ordföranden för sotningsförbundet, Miroslav Ledecký, förhandlar intensivt med miljöministeriet om genomförandet av sotarnas roll i kontrollen av luftföroreningar som en av statens och EU:s prioriteringar. Andra rättsliga bestämmelser om skorstenar och bekämpning av luftföroreningar hanteras av sotningsförbundet. Det finns för närvarande ingen väsentlig lagändring som förväntas påverka sotningen negativt. Inom tekniska kommissionen för skorstenar arbetar kammarens ledamöter med översättning och genomförande av tillämpliga standarder.

Tjeckien
Antalet medlemmar i Tjeckien är stabilt. Den främsta orsaken till medlemskapet i gillet är möjligheten till vidareutbildning och tillhandahållande av information. Sotningsarbetet kommer att fortsätta utan minskning, med säkerhets- och hälsoåtgärder som följd. Det rekommenderas att rengöring och inspektion av rökgasvägarna endast utförs vid behov, vilket anges individuellt beroende på hälsorisknivån. Det finns regelbundna seminarier med ett system för livslångt lärande. Deltagarna får poäng för att delta i seminarierna. Intresset är stort trots att verksamheten är frivillig. Föreningen fick ekonomiskt stöd för projektet “Livslångt lärande”. Kostnader för livslångt lärande (kostnader för föreläsarna, ekonomisk ersättning till deltagarna) täcks under två år av EU-projektet “Regionalt sysselsättnings- och utbildningsprojekt (framgångsrikt slutfört 2020)”. Lagstiftningen och sotningslagstiftningen har varit stabil sedan 2016. CSR är representerat i styrelsen för det tjeckiska standardiseringsorganet, en organisation som bemyndigats av staten för att skapa och sprida tekniska standarder och i styrelsen för Tjeckiens handelskammare. Den är också representerad i CEN TC 166 WG 1 och i andra utbildningsinstitutioner.

USA

National Chimney Sweep Guild (NSCG)
På grund av pandemin ställdes NCSG’s kongress i Orlando, Florida in och ersattes av ett onlinemöte istället. Detta gav sotare en chans att förvärva fortbildningspoäng (CEU) mot deras CSIA sotare omdirektifiering. Zoom har också haft många supportmöten och utbildningsmöten online. Under 2021 kommer det inte att hållas några personliga möten, bara interaktiva onlineutbildningar och möten. Det finns över 7 000 sotare i Amerika. Några av dessa är enmansföretag och några är stora företag med över 40 till 50 anställda. National Chimney Sweep Guild har över 1 000 av dessa företag som medlemmar. Det finns inga kommunala sotare i USA. Under pandemin fick sotarna ordna smittskyddet för sig själva. Många kunder arbetade hemma. Under denna tid moderniserade husägare sina hus och gjorde fastighetsunderhåll. För det mesta handlade sotningen mycket om att sota och inspektera öppna eldstäder som inte har använts på flera år.

Många sotningsföretag säger att de har tillräckligt med sotnings- och reparationsjobb Det råder brist på lärlingar, vilket kan bli ett problem i framtiden. National Chimney Sweep Guild är för närvarande engagerad i den statliga avdelningen för arbetarskyddsförvaltningen (OSHA) för att hjälpa till att formulera sätt för sotare att arbeta säkert på tak utan att behöva kräva förankringspunkter på taket för att fästa säkerhetsselar.

Det nya utbildningssystemet kommer att innehålla ett startbidrag från 2021 för att hjälpa NCSG-medlemmar att finansiera sina lärlingars högskola. NCSG ser över sin hjälp till yngre yrkesverksamma. Syftet är att visa att medlemskap i organisationen är lönsamt. De amerikanska sotarna står inför allt större hot från lokala myndigheter och fackföreningar. Kommunerna börjar förbjuda fossila bränslen när de bygger och renoverar bostäder. Diversifieringen ska öka i framtiden. I USA är det typiskt att sotarna gör murverk, installera, trä/ pellets / gasinstallationer, avsaltningstorkarventiler och till och med rännstensrengöring. Vissa fackföreningar, som rörmokarnas, försöker få rättsliga begränsningar för vem som kan arbeta med ventilationssystem för gas- eller oljeapparater eller på gasrör. De flesta rörmokare är helt okunniga om ventilationssystem men vill få alla jobb gjorda de kan.

Vissa fackföreningar, som rörmokarna, försöker driva igenom lagar om vem som får arbeta med gas- eller oljeapparater som ventilerar system eller driver gasledningar för eldstäder. De flesta rörmokare har ingen kunskap om ventilationssystem, men försöker ändå ta sådana jobb. Vissa sotare har varit tvungna att få speciella licenser för att arbeta med dessa system eller hyra in en rörmokare som under entreprenör. I vissa fall har dessa licenser förenklats när sotaren har certifierats av National Fireplace Institute (NFI) eller CSIA.

The Chimney Safety Institute of America (CSIA)
Under 2020 började CSIA utöka utbildnings- och certifieringserbjudandet, som omfattar både nytt utbildningsmaterial och ett praktiskt utbildningssystem. Ett första steg uppnåddes med den nya “Chimney and Venting Essentials” -handboken och det tillhörande certifieringstestet. CSIA har fortsatt att förbättra sina tjänster så att CSIA-certifieringar och utbildning är ekonomiskt bärkraftiga. Under 2019 skapades ett utbildningssystem med 100 skorstenstyper. Januari 2021 startas utbildningen ”Eldstadsbyte & inspektion och Rope & Roof Access Training”. CSIA har helt omstrukturerat och uppgraderat den nationella utbildningsskolan och omvandlat den till CSIA National Training Academy. Det är en förstklassig akademi för skorstenstekniker baserat på den nya handboken och det nya certifieringen. Ett dussin lektioner har uppdaterats och skrivits om, inklusive Chimney Physics som nu heter Chimney Science. Dessutom har CSIA investerat i teknik som är utformad för att stödja certifieringsinnehavare genom personliga eller virtuella råd eller utbildning till tekniker. Eftersom säkerhet är ett av de grundläggande värdena i CSIA sattes klätterhjälmen som den nya “Top Hat” och olika säkerhetsutbildningar genomfördes av OSHA-certifierade instruktörer. Chimney Success Institute of America grundades för att arbeta hand i hand med Chimney Safety Institute of America. Koncentrationen på teknisk utbildning innebar dock att utbildning för att bli framgångsrika anställda eller företagare försummades.

Utbildning i driftledning kommer att erbjudas genom CSIA Roadshow Business Symposium 2021 i Mellanvästern, nordost och söder. Dessutom finns det affärsklasser på CSIA SureFire e-learningplattform. Denna plattform har ökat sitt utbud av e-utbildningar med 25%. CSIA har skapat den nya certifieringen “Certified Chimney Specialist” som en brygga mellan CSIA “Certified Chimney Sweep” och “CSIA Master Sweep”. Genom att gå avancerade kurser i skorstensvetenskap kan teori och praktik av sotning få nästa nivå av certifiering. CSIA bygger ett system med lärling, gesäll och mästarnivå. CSIA och NCSG gick under våren och sommaren samman för att fungera som kontaktpersoner för sotare för att stödja dem i frågor om pandemin genom webbinarier.


Postadress