Nya krav på kaminer

Uppdaterad 2022-02-07

Från den 1 oktober 2019 gäller nya regler vid installationer av kaminer och braskaminer som eldas med pellets eller ved. En kamin som är installerad före detta datum berörs inte av de nya reglerna. Härnedan har vi samlat information om vad som gäller när du ska byta ut, renovera eller installera en kamin.

Den information som finns här är en förenklad och komprimerad version av det kompletta regelverket. Den fullständiga informationen hittar du i Boverkets byggregler. De ändrade reglerna omfattar en kamins utsläpp till den omgivande luften och dess verkningsgrad, det vill säga hur mycket energi man kan få ut från en bestämd mängd ved eller pellets.

Reglerna gäller för:

 • Braskaminer
 • Pelletseldade kaminer
 • Insatser i öppna spisar
 • Kökspannor

Reglerna har inte ändrats för:

 • Köksspisar
 • Sättugnar
 • Kakelugnar
 • Öppna spisar utan insats
 • Vedeldade bastuaggregat

Liksom tidigare finns det inga utsläppskrav för dessa typer av lokaleldstäder. Även om utsläppskraven inte gäller för köksspisar och kakelugnar är det ändå viktigt att tänka på andra krav såsom brandsäkerheten, att byggnaden ska kunna bära dessa konstruktioner. Glöm inte heller att nya eller ändrade installationer ska anmälas till kommunen. I BBR finns även vad som gäller vid ändring av byggnad, se avsnitt 6:974 Förbränningsgaser.

Befintliga kaminer i befintliga byggnader

Om du redan har en kamin som eldas med pellets eller ved berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort. Kraven gäller alltså inte retroaktivt. Kraven blir däremot aktuella den dag du behöver till exempel byta din kamin.

Vid nybyggnation

I Boverkets byggregler finns kraven för utsläppsnivåer och verkningsgrad vid uppförande av nya byggnader. I dessa fall är det viktigt att utsläppen minimeras redan från början eftersom dessa rumsvärmare och pannor kommer att användas en lång tid framöver. De gäller alltså för sådana kaminer som installeras i samband med att man bygger helt nya hus. Kraven för utsläppsnivåer finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler. Det innebär inte att det är förbjudet att återanvända äldre kaminer, så länge som kraven uppfylls.

Den information som finns här är en förenklad och komprimerad version av det kompletta regelverket. Den fullständiga informationen hittar du i Boverkets byggregler. De ändrade reglerna omfattar en kamins utsläpp till den omgivande luften och dess verkningsgrad, det vill säga hur mycket energi man kan få ut från en bestämd mängd ved eller pellets.

Reglerna gäller för:

 • Braskaminer
 • Pelletseldade kaminer
 • Insatser i öppna spisar
 • Kökspannor

Reglerna har inte ändrats för:

 • Köksspisar
 • Sättugnar
 • Kakelugnar
 • Öppna spisar utan insats
 • Vedeldade bastuaggregat

Liksom tidigare finns det inga utsläppskrav för dessa typer av lokaleldstäder. Även om utsläppskraven inte gäller för köksspisar och kakelugnar är det ändå viktigt att tänka på andra krav såsom brandsäkerheten, att byggnaden ska kunna bära dessa konstruktioner. Glöm inte heller att nya eller ändrade installationer ska anmälas till kommunen. I BBR finns även vad som gäller vid ändring av byggnad, se avsnitt 6:974 Förbränningsgaser.

Befintliga kaminer i befintliga byggnader

Om du redan har en kamin som eldas med pellets eller ved berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort. Kraven gäller alltså inte retroaktivt. Kraven blir däremot aktuella den dag du behöver till exempel byta din kamin.

Vid nybyggnation

I Boverkets byggregler finns kraven för utsläppsnivåer och verkningsgrad vid uppförande av nya byggnader. I dessa fall är det viktigt att utsläppen minimeras redan från början eftersom dessa rumsvärmare och pannor kommer att användas en lång tid framöver. De gäller alltså för sådana kaminer som installeras i samband med att man bygger helt nya hus. Kraven för utsläppsnivåer finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler. Det innebär inte att det är förbjudet att återanvända äldre kaminer, så länge som kraven uppfylls.

Bestämning av utsläpp av CO från rumsvärmare samt av verkningsgraden bör utföras enligt SS-EN 13240, SS-EN 14785, SS-EN 12809 och SS-EN 13229. (BFS 2019:2).

Nyinstallation i befintlig byggnad

För ändring av byggnad som redan finns, till exempel nyinstallation eller byte av lokaleldstad, gäller reglerna för ändring av byggnader. I dessa fall är reglerna flexibla och går att anpassa beroende på hur stor ändringen är, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning.

Vilka byggnader som är av den karaktären att de inte var tänkta att ha någon kamin måste bedömas utifrån den enskilda byggnaden och dess förutsättningar. Förekomsten av eldstäder har varierat över tid men även varit olika på landsbygden respektive tätorter. Under 1920-talet kom centralvärmen att bli det dominerande uppvärmningssättet i nya byggnader och kaminer blev mera sällsynta. Detta gäller särskilt städerna medan kaminer levde kvar längre på landsbygden.

Det är byggnadsnämnden som handlägger lov- och anmälningsärenden, utövar tillsyn och svarar på frågor om enskilda fall. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.

Återinstallation i befintlig byggnad

Om man vill installera en kamin i en byggnad som tidigare har haft en sådan och man vill välja en kamin som till ålder och karaktär är anpassad till byggnadens, så kan det vara möjligt att göra det. Man kan då begära att få anpassa utsläppskraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden.

Vad som menas med anpassad till byggnadens ålder och karaktär får bedömas i det enskilda fallet utifrån vad som tidigare rimligen hade kunnat finnas i byggnaden. För att kaminen ska bidra till byggnadens kulturhistoriska värde ska de passa in i den aktuella byggnaden – tidstypiska är ett bra ledord. Det finns alltså ingen specifik åldersgräns. Kontakta din kommun om du vill veta vad som gäller i just ditt fall.

Har en byggnad tidigare haft en kamin som under en tid har varit undanställd och man vill återinstallera den på sin ursprungliga plats, så kan det vara ett skäl för att anpassa kraven.

För att en kamin ska anses vara anpassad till en byggnads ålder och karaktär så behöver den inte nödvändigtvis vara samtida med byggnaden. Det går till exempel att argumentera för att en kamin från sent 1800-tal bättre tillvaratar karaktären hos en byggnad från tidigt 1800-tal än andra tillgängliga alternativ. Det behöver inte enbart vara byggnadens ålder utan som är avgörande, utan det kan även vara karaktären på det rum som kaminen ska placeras i.

Däremot ska en kamin vara anpassad till byggnadens karaktär. En kamin avsedd för en kyrka eller annan större lokal är inte särskilt väl lämpad till karaktären hos ett torp, även om kaminen är av samma ålder som byggnaden.

Önskar man installera en 1800-talskamin i en sportstuga från 1930-talet kan det vara svårt att argumentera för att den skulle vara speciellt väl anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Däremot kan det gå bra att installera en kamin från 1930-talet.

Vilka byggnader som är av den karaktären att de inte var tänkta att ha någon kamin måste bedömas utifrån den enskilda byggnaden och dess förutsättningar. Förekomsten av eldstäder har varierat över tid men även varit olika på landsbygden respektive tätorter. Under 1920-talet kom centralvärmen att bli det dominerande uppvärmningssättet i nya byggnader och kaminer blev mera sällsynta. Detta gäller särskilt städerna medan kaminer levde kvar längre på landsbygden.

Tänk bara på att när du installerar en kamin i ett befintligt hus som aldrig haft kamin så är det svårt att finna skäl att frångå kraven som gäller vid uppförande av ny byggnad. Kontakta kommunen om du är osäker.

Byta ut en kamin i en befintlig byggnad

När man byter ut en kamin mot en annan likvärdig till eldstad, storlek och effekt är reglerna flexibla och det kan finnas skäl att anpassa kraven. Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska byta ut din kamin.

Här är några exempel på vad man får göra

 1. Du har ett torp från 1900-talets början och det finns en kamin från samma tid. Kaminen har gått sönder och du vill byta till en snarlik kamin från samma tid. Det borde gå bra med hänvisning till varsamhetskravet, förutsatt att kaminen är likvärdig till effekt och storlek.
 2. Du har en enplansvilla från 1970-talet och det finns det en kamin från 1990-talet. Du vill byta ut kaminen mot en som är såpass lik den förra att ändringen inte blir anmälningspliktigt. Kravnivån kan därmed sänkas med hänvisning till ändringens omfattning och kraven vid icke-anmälningspliktiga åtgärder får anpassas.
 3. Du har Jag har ett äldre kulturhistoriskt värdefullt hus som du vill vårda och renovera. Då gäller reglerna som beskrivs i stycket ”Återinstallation i befintlig byggnad” ovan.
 4. Du vill renovera en befintlig kamin som finns i huset. Att renovera en befintlig kamin får anses vara en mycket begränsad ändring. Detta gäller även om kaminen har varit tagen ur bruk under en längre tid. Kraven kan då anses sammanfalla med de krav som finns om att byggnader ska underhållas så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Renoveringen får dock inte leda till att kaminens egenskaper försämras. Ett undantag kan dock vara om renoveringen syftar till att återställa kaminens kulturhistoriska värden.

Om du vill byta ut eller nyinstallera en kamin

Vid uppförande av ny byggnad gäller de ändrade reglerna i Boverkets byggregler.

I befintliga byggnader är reglerna däremot flexibla och det finns möjlighet att anpassa kraven. Kraven ska då fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden. Det är byggherren (oftast fastighetsägaren) som ansvarar för att kraven uppfylls och att reglerna uppfylls även om åtgärden inte kräver anmälan eller lov. Det är byggherrens ansvar att söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen om det behövs. I en anmälningsprocess kan kommunen begära in underlag för att se till att kraven uppfylls. Kontakta din kommun om du är osäker.

Bygglov eller anmälan?

Du behöver inte bygglov när du bara ska nyinstallera eller ändra en kamin eller panna om inte dragningen av en ny skorsten väsentligt förändra utseendet av fasaden. Däremot behöver du göra en anmälan till kommunen när du nyinstallerar en panna eller kamin.

Det krävs också en anmälan om du ska göra en väsentlig ändring. Att göra mindre ändringar eller byta ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver inte någon anmälan. Vägledning om vad som betraktas som väsentlig ändring finns i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS 3.

Hur vet jag om min nyinköpta kamin uppfyller kraven?

När du köper en nyproducerad kamin ska den vara CE-märkt och därmed åtföljas av en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen. Du kan jämföra värdena i prestandadeklarationen med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid och nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.

Måste den vara CE-märkt?

Nej, det är inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls utan det är kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler. CE-märkningen är inte ett märke som innebär ett automatiskt godkännande av byggprodukten. Informationen i prestandadeklarationen kan du använda för att se om de nationella kraven uppfylls. EU:s byggproduktförordning styr CE-märkning av byggprodukter.

Finns det krav enligt andra regelverk

En kommun kan med stöd av 9 kapitlet i Miljöbalken förelägga en fastighetsägare att begränsa eller upphöra med eldningen om användningen av en kamin eller annan eldstad utgör en olägenhet för människors hälsa. I motsats till kraven i Boverkets regler kan sådana krav även riktas mot befintliga eldstäder. En eldstad som i och för sig uppfyller kraven i BBR kan alltså brukas på ett sådant sätt att kommunen kan ha anledning att begränsa eller förbjuda användningen med stöd av miljöbalken.

Varför ändras reglerna?

I sammanhanget kan det vara bra att känna till att regeländringarna inte innebär förbud mot vare sig mot vedeldning eller återbruk av kaminer.

I Boverkets byggregler har det länge funnits utsläppskrav på rumsvärmare. Boverkets byggregler har till syfte att tydliggöra de tekniska egenskapskraven, som finns i plan- och bygglagen. Ett av de tekniska egenskapskraven är skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön (8 kap. 4 §). Det tekniska egenskapskravet förtydligas sedan i plan- och byggförordningen (3 kap. 9 §). Lagkraven är alltså beslutade av riksdagen i plan- och bygglagen och av regeringen i plan- och byggförordningen.

Syftet med de ändrade reglerna är att minska utsläppen från vedeldning. Genom att ändra reglerna kan vi bidra till att utsläppen blir så låga och därmed ofarliga som möjligt. Det blir enklare att elda med mindre utsläpp när du använder en bra kamin. En effektivare kamin eller panna ger mer värme och mindre utsläpp, sett till mängden ved eller pellets som används. Naturvårdsverket vägleder i hur man kan elda på sätt som gynnar både miljö och hälsa.


Postadress