Bestridande av faktura

Sökande

Ange personnummer i det fall sökande är en fysisk person.
Ange organisationsnummer i det fall sökande är en juridisk person.
Ifylls endast om sökande är en juridisk person.
Ifylls endast om ansökan inkommer genom ombud. Ange fullständiga kontaktuppgifter till ombudet. Fullmakt ska bifogas.

Rensningspliktigt objekt

Här beskrivs på vilken adress som förrättningen ägt rum
Vilken typ av fastighet gäller det.

Förrättningen

Var och när gjordes arbetet.
Vilken typ av arbete gäller fakturan.
Gäller fakturan lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll eller har arbetet beställt av fastighetsägaren.
När utfördes arbetet.
Ange om möjligt namnet på sotaren som utförde arbetet.
Ange här om fakturan bestrids i sin helhet eller om endast den delvis bestrids.
Vilket fakturanummer gäller det.
Hela fakturabeloppet.
Hur mycket av fakturan bestrids.

Skäl till bestridande

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält


Postadress