Lagtexter med kommentarer

Det är inte bara Lagen om skydd mot olyckor som reglerar sotningsverksamheten. Det finns många andra lagar och regler att förhålla sig till. Här har vi listat några av de viktigaste paragraferna. Om du har några frågor om detta eller vill veta mera kan du maila på info@sotarna.com eller ringa 010 – 499 28 00 så får du hjälp av vår duktiga och välutbildade kundtjänstpersonal.

Lag om skydd mot olyckor (2003:778)

2 kap 2 §

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

 • En fastighetsägare är skyldig att känna till och följa de lagar och föreskrifter som gäller för hans fastighet

 

3 kapitlet 4 §

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

 • Kommunen har ansvaret för att eldstäder sotas och brandskyddskontrolleras, inte fastighetsägaren. Dispens för fastighetsägaren att överta ansvaret för rengöringen går att få.

 

3 kapitlet 5 §

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll enligt 4 § har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs.

 • Fastighetsägaren har skyldighet att lämna tillträde för sotning och brandskyddskontroll. Han ska också lämna den information som behövs för utförandet. Sotning kan ske med hjälp av polishandräckning.

 

10 kapitlet 3 § 2 och 3 st

Till böter skall den dömas som

2    uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin skyldighet att ge upplysningar eller lämna ut handlingar enligt 3 kap. 5 §, 5 kap. 2 § eller 6 kap. 8 §,

3    uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydelse vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som följer av 3 kap. 5 §, 5 kap. 2 § eller 6 kap. 8 §,

 • Att uppsåtligen inte lämna information som behövs för att sotning och brandskyddskontroll ska kunna utföras är straffbart och fastighetsägaren kan i vissa fall dömas till böter för detta.

 

3 kapitlet 6 §

En kommun får föreskriva att avgift skall betalas för sotning och brandskyddskontroll enligt 4 §. Kommunen får ge den som enligt 4 § tredje stycket utför brandskyddskontroll utan att vara tjänsteman hos kommunen befogenhet att på kommunens vägnar meddela nödvändiga förelägganden och förbud enligt 5 kap. 2 § andra stycket. Ett sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med vite.

 • Kommunen bestämmer om sotningstaxan. Brandskyddskontrollanten får skriva förelägganden om åtgärder utan vite.

 

5 kapitlet 2 §

För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på dennes bekostnad.

 • Räddningstjänsten för skriva förelägganden med bestämmelse om vite (dvs om fastighetsägaren inte utför det som åläggs honom måste han betala pengar för detta. Vitesbelopp tillfaller staten). Räddningstjänsten får också utföra åtgärden och skicka räkningen till fastighetsägaren.

Brottsbalken (1962:700)

17 kapitlet 13 § 2 st

Vägrar någon tillträde som förrättningsman äger fordra, dömes för hindrande av förrättning till böter.

17 kapitlet 2 §

Den som otillbörligen utför en gärning som syftar till att hindra en tjänsteman i hans myndighetsutövning eller hotar med en sådan gärning dömes för förgripelse mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst sex månader.

 • Sotaren har rätt att gå in i hus där det finns en registrerad eldstad. Att hindra honom i sitt arbete är olagligt och man kan dömas till böter för det.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

3 kapitlet 12 §

Den som råder över ett arbetsställe skall se till att det på arbetsstället finns sådana fasta anordningar att den som arbetar där utan att vara arbetstagare i förhållande till honom inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Han skall även se till att andra anordningar som finns på arbetsstället kan användas utan sådan risk.

 • Fastighetsägaren ska se till att takstegar och andra lagstadgade anordningar finns och är säkra att använda.

 

3 kapitlet 11 §

Den som installerar en teknisk anordning skall se till att behövliga skyddsanordningar sätts upp och att i övrigt erforderliga skyddsåtgärder vidtas.

 • När man installerar en värmepanna eller lokaleldstad har man skyldighet att samtidigt installera de övriga fasta anordningar som är lagstadgade.

 

8 kapitlet 2 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk
 • Det är olagligt att ta bort en skyddsanordning som ska finnas.

Boverkets byggregler (BFS 2011:6)

8 kap 2421 Tillträdesvägar till tak

Byggnader ska förses med fasta tillträdesanordningar i den omfattning som behövs för att tillträdesvägarna ska bli säkra. Lösa anordningar får användas om risken för personskador är liten. 

 • Det ska finnas en godkänd stege för sotaren så att sotaren kan komma upp på taket. Vid låga fasadhöjder räcker det med en lös stege.

8 kap 2422 Fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak

Mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbetsställen ska det finnas fasta takstegar och gångbryggor, eller andra motsvarande anordningar, i sådan omfattning att risken för personskador begränsas vid förflyttning på taket.

 • På taket ska alla takstegar och gångbryggor vara ordentligt fastsatta. Lösa stegar är inte godkända.

Kommunallagen (1991:900)

2 kap 2§ Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

 • Särbehandling får inte förekomma. Även positiv särbehandling (t ex att låta någon få låta bli att följa någon föreskrift) är förbjuden.

Därutöver finns ett stort antal övriga lagar, förordningar och bestämmelser som reglerar sotningsverksamheten, exempelvis gäller delar av Miljöbalken, Avfallsförordningen, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), Personuppgiftslagen, Fastighetsregisterlagen, Förvaltningslagen, Boverkets byggregler 5 kap, samt Kemikalieförordningen.

I kommunen finns det också lokala sotningsföreskrifter, avfallsföreskrifter, sotningstaxor, entreprenadavtal och arbetsordningar. Dessa skiljer sig från kommun till kommun och särskild hänsyn måste tas till ordningsföljden i det fall olika bestämmelser skiljer sig åt.


Postadress