Aviseringen

Uppdaterad 2021-12-10

Faktura
Returadress Rubrik Överlåtelsetext Kundnummer m.m. Arbetsadress IBAN & SWIFT Fastighetsbeteckning Datum och objekt Objektsbeskrivning Företagsuppgifter IBAN och SWIFT Radsummor Totalbelopp Testyta

Returadress

Denna adress används av posten för att returnera fakturor som inte kan levereras till adressaten.

Rubrik

Här vsas vilken typ av faktura du har fått. Det kan antingen vara en vanlig faktura eller en kreditfaktura.

Överlåtelsetext

Skorstensfejarmästarna Syd överlåter fakturorna till Profina Finans AB. På fakturorna står det följande överlåtelsetext: ”Vår fordran enligt denna faktura är överlåten/pantförskriven till Profina Finans AB, Box 10020, 121 16 Stockholm Globen Org.nr. 556245-8355. Tel 08-6005400 Betalning med befriande verkan kan endast ske till: PG 482 99 04-4  BG 5744-1164”

Det händer att kunder ifrågasätter lagligheten i vår rätt att göra så. De vill ibland också kontrollera att det är rätt att betala till ett annat företag än det som utfört sotningen. Det är naturligtvis bara bra att en kund verkligen vill veta att det är rätt betalningsmottagare, men vad gäller rättsligt?

Det är egentligen frågan om två olika saker. Dels situationen när vi har sotat, dvs utfört tjänsten men fastighetsägaren inte betalat. Vi har då en fordran på fastighetsägaren. Denna fordran överlåter vi till Profina Finans genom ett avtal. Denna överlåtelse blir då bindande för fastighetsägaren, vilket regleras i Skuldebrevslagen.

Utgångspunkten är att överlåtelse av rättigheter är tillåtna så länge den inte medför några försämringar för fastighetsägaren. Det behövs inget godkännande för detta. Regleras i Lag (1936:81) om Skuldebrev 27§.

Däremot måste det tydligt framgå på fakturan till vem betalning ska ske. Av 29§ SkbrL framgår att fastighetsägaren har rätt att betala till Skorstensfejarmästarna Syd om det inte det finns skälig anledning att anta att en överlåtelse har skett. Det är därför mycket viktigt att den korrekta överlåtelsetexten finns på den ursprungliga fakturan.

Den text som står på våra fakturor har vi fått från Profina Juridik och vi får inte göra några som helst ändringar i texten utan godkännande från Profina Finans.

Kundnummer m.m.

Arbetsadress

Här står det vilken adress som arbetet är utfört på.

IBAN & SWIFT

Den fastighet som arbetet gäller

Fastighetsbeteckning

Det datum faktura gäller och de objekt som blivit sotade eller brandskyddskontrollerade.

Datum och objekt

Här står det i klartext vilka objekt som blivit behandlade och om de har blivit sotare (SOT) eller brandskyddskontrollerade (BSK)

Objektsbeskrivning

Här hittar du kompletta uppgifter till företaget som ställt ut fakturan och även kontaktuppgifter och adressen till hemsidan.

Här finns uppgifterna du behöver för att kunna betala fakturan från utlandet.

Företagsuppgifter

IBAN och SWIFT

Här finns de uppgifter du behöver för att kunna betala fakturan från utlandet.

Radsummor

Här ser du vad varje del av arbetet har kostrat-

Totalbelopp

Detta är summan som du ska betala


Postadress