3. Avtal och försäljning

3.1 Tecknande av avtal

Ledningen ansvarar för att teckna avtal och för att ta fram underlag till anbuden.

Innan anbud lämnas eller avtal undertecknas skall följande kontrolleras;

  1. att anbudsunderlaget/avtalet uppfyller gällande lagkrav
  2. att kraven i anbudsunderlaget/avtalet är rimliga och kan uppfyllas.

Dokumentation av granskningen sker via framtagen offert/anbud.

Anbud lämnas enligt det underlag/mall som anbudsgivaren önskar.

Innan anbudshandlingarna lämnas granskas de mot anbudsunderlaget för att säkerställa att allt finns med. När handlingarna passerar kvalitetskontrollen signerar Ledningen handlingarna och de lämnas sedan in till anbudsgivaren.

3.2 Prissättning

Prissättningen sker enligt det avtal som vi har tecknat med uppdragsgivaren.

3.3 Reklamationshantering

Klagomål hanteras av Administration

Hanteringen av klagomål går till enligt följande;

  1. Klagomålet tas emot.
  2. Kontakt tas med kunden samma dag som klagomålet blivit känt. Kontakten sker i första hand via telefon. Om kunden inte kan nås via telefon skickas brev, fax eller mail, senast arbetsdagen efter klagomålet blivit känt.

Vid kundkontakten försöker vi i första hand att komma överens med kunden.

  1. Klagomålet hanteras som en avvikelse enligt 9.1 Avvikelsehantering, om klagomålet innebär att försäkringsbolaget kopplas in eller om det bedöms att denna typ av klagomål kan inträffa igen.

Dokument

Uppdaterad 2022-10-02

Postadress