Sotning eller brandskyddskontroll

Begreppet sotning innebar tidigare att rengöring och en enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt.
I och med att den gamla räddningstjänstlagen upphörde att gälla och den nya Lagen mot skydd mot
olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004 delades sotningsverksamheten upp i två separata uppdrag – rengöringsmomentet (sotningen) och kontrollmomentet (brandskyddskontrollen).

Lagstadgad sotning
Den lagstadgade sotningen innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand minimeras. Hur ofta det ska göras och övriga föreskrifter runt sotningen (bl a. vilken avgift som ska debiteras) har kommunen ett stort mått av självbestämmande om. Avgiften för lagstadgad sotning är beslutad av kommunfullmäktige och bygger på att res- och spilltiden för sotaren hålls så låg som möjligt. Det är därför sotningsdistriktet normalt inte kan låta fastighetsägaren välja tidpunkt för sotningen till samma låga avgift som om man kan acceptera den planerade sotningstiden, samt att fastighetsägaren själv utför ett enklare
förberedelsearbete (ta fram stege, kontrollerar sotluckor och tar bort prydnadsföremål runt den öppna spisen t ex).

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har behörighet att utföra brandskyddskontroll samt har kommunens delegation att utfärda förelägganden och förbud enligt Lagen om skydd mot olyckor. Föreskrifter om brandskyddskontrollen, dess utförande och intervall utfärdas av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och gäller lika för hela landet. Avgiften för kontrollen beslutas dock av kommunfullmäktige i varje enskild kommun. Tillsynsmyndighet för brandskyddskontroll är länsstyrelsernas enhet för krisberedskap, dit brandskyddskontrollanterna årligen redovisar sin verksamhet.


Postadress