Skadeanmälan

UPPLYSNINGAR

Ditt ersättningsanspråk kommer att bedömas enligt Skadeståndslagen 3 kap 2 §. Sotningsdistriktet har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk. De anspråk vi själva handlägger är i första hand sådana, där det står helt klart att rätt till skadestånd föreligger.


Ersättning för skada som orsakats av lagstadgad förrättning regleras i efterhand. Det är den som begär ersättning som ska visa att denne har drabbats av skada och att skada har orsakats av den påstått skadegörande handlingen. Den sökande ska precisera vad skadeståndsanspråket grundas på samt medverka till att den skadegrundande handlingen utreds, samt styrka de belopp som yrkas i ersättning.


I vissa fall kan vi minska ersättningen för skadan på grund av att du inte följt dina skyldigheter enligt gällande regler. Om det finns en lag, föreskrift eller instruktion om att något ska vara på ett visst sätt, innebär det att ett åsidosättande av detta betyder att du inte uppfyllt aktsamhetskravet. För att det ska finnas rätt till ersättning måste det finnas en åtgärd som har orsakat skadan och sambandet mellan åtgärden och skadan måste vara klarlagt.


Om det som blivit skadat är en förbrukningsartikel eller på annat sätt har en begränsad livslängd gör vi årdersavdrag för detta när vi beräknar ersättningen.
Skadeståndsärenden handläggs av vår skadeavdelning i Växjö. Som en del av handläggningen inhämtas yttranden från den förrättningsman som varit på platsen, samt oftast också från sotningsbranschens samarbetspartner i juridiska frågor Profina Juridik AB. Om det totala ersättningskravet överstiger 1/5 basbelopp överlämnas ärendet till Skadekonsult AB, Stockholm som förhandlar för vår räkning med dig som anmält skada.


Om du inte är nöjd med beslutet kan du få din ska prövad i allmän domstol. Allmänna Reklamationsnämnden kan inte pröva ärenden som rör lagstadgade förrättningar.

Skadeformulär

Sökande

Ange personnummer i det fall sökande är en fysisk person.
Ange organisationsnummer i det fall sökande är en juridisk person.
Ifylls endast om sökande är en juridisk person.
Ifylls endast om ansökan inkommer genom ombud. Ange fullständiga kontaktuppgifter till ombudet. Fullmakt ska bifogas.

Skadeplats

Här beskrivs på vilken adress som förrättningen ägt rum
Vilken typ av fastighet gäller det.

Förrättningen

Var och när gjordes arbetet.
Vilken typ av arbete gäller fakturan.
Gäller fakturan lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll eller har arbetet beställt av fastighetsägaren.
När utfördes arbetet.
Ange om möjligt namnet på sotaren som utförde arbetet.

Skadan

Ange varför ersättning yrkas samt hur skadorna uppkommit och ven ni anser har förfarit oaktsamt eller vårdslöst så att skadeståndsskyldighet uppkommit.
Ange namn och telefonnummer
Precisera här de belopp med vilket ersättning begärs. Var beredd att styrka varje belopp med kvitton, betalda fakturaunderlag eller andra dokument till stöd för ditt anspråk.
Ange det totala ersättningsanspråket här.
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Postadress